GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) 

Advokatfirman Eva Smerling Winman AB och Advokatfirman Marie Abrahamsson AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. De personuppgifter som vi behandlar är information som är nödvändiga för fullgörande av vårt uppdrag och består bl.a. av namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt vad uppdraget avser. 

På grund av kontorsgemenskap mellan Advokatfirman Eva Smerling Winman AB och Advokatfirman Marie Abrahamsson AB så kan även överföring av personuppgifter mellan advokatfirmorna förekomma. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. 

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av samtycke, för att kunna fullgöra ett avtal i vilket du är part, för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar advokatfirmorna, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse (såsom förordnanden av domstol som t.ex. offentlig försvarare, boutredningsman eller bodelningsförrättare).

 Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då 

(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, 

(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, 

(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller 

(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatfirmorna enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatfirman om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål; något som advokatfirmorna inte gör. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). 

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 

Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. 

Personuppgiftsansvarig för Advokatfirman Eva Smerling Winman AB, 556654-9704, är advokat Eva Smerling Winman, Nygatan 18 B, 441 30 ALINGSÅS, 0322-63 77 77, www.advokatesw.se, info@advokatesw.se

Personuppgiftsansvarig för Advokatfirman Marie Abrahamsson AB, 559071-0280, är advokat Marie Abrahamsson, Nygatan 18 B, 441 30 ALINGSÅS, 0322-63 77 77, www.advokatabrahamsson.se, info@advokatabrahamsson.se

Ring oss

Alingsås: 0322-63 77 77
Vara: 010-265 77 77

Adress

Nygatan 18 B, 441 30 Alingsås
Stora Torget 5, 534 31 Vara

E-post

info@advokatesw.se
info@advokatabrahamsson.se